سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و او را از ایمان پرسیدند ، فرمود : ] ایمان بر چهار پایه استوار است ، بر شکیبایى ، و یقین و داد و جهاد . و شکیبایى را چهار شاخه است : آرزومند بودن ، و ترسیدن ، و پارسایى و چشم امید داشتن . پس آن که مشتاق بهشت بود ، شهوتها را از دل زدود ، و آن که از دوزخ ترسید ، از آنچه حرام است دورى گزید ، و آن که ناخواهان دنیا بود ، مصیبتها بر وى آسان نمود ، و آن که مرگ را چشم داشت ، در کارهاى نیک پاى پیش گذاشت . و یقین بر چهار شعبه است : بر بینایى زیرکانه ، و دریافت عالمانه و پند گرفتن از گذشت زمان و رفتن به روش پیشینیان . پس آن که زیرکانه دید حکمت بر وى آشکار گردید ، و آن را که حکمت آشکار گردید عبرت آموخت ، و آن که عبرت آموخت چنان است که با پیشینیان زندگى را در نوردید . و عدل بر چهار شعبه است : بر فهمى ژرف نگرنده ، و دانشى پى به حقیقت برنده ، و نیکو داورى فرمودن ، و در بردبارى استوار بودن . پس آن که فهمید به ژرفاى دانش رسید و آنکه به ژرفاى دانش رسید از آبشخور شریعت سیراب گردید ، و آن که بردبار بود ، تقصیر نکرد و میان مردم با نیکنامى زندگى نمود . و جهاد بر چهار شعبه است : به کار نیک وادار نمودن ، و از کار زشت منع فرمودن . و پایدارى در پیکار با دشمنان ، و دشمنى با فاسقان . پس آن که به کار نیک واداشت ، پشت مؤمنان را استوار داشت ، و آن که از کار زشت منع فرمود بینى منافقان را به خاک سود ، و آن که در پیکار با دشمنان پایدار بود ، حقى را که بر گردن دارد ادا نمود ، و آن که با فاسقان دشمن بود و براى خدا به خشم آید ، خدا به خاطر او خشم آورد و روز رستاخیز وى را خشنود نماید . و کفر بر چهار ستون پایدار است : پى وهم رفتن و خصومت کردن و از راه حق به دیگر سو گردیدن و دشمنى ورزیدن . پس آن که پى وهم گرفت به حق بازنگشت ، و آن که از نادانى فراوان ، خصومت ورزید ، از دیدن حق کور گشت ، و آن که از راه حق به دیگر سو شد ، نیکویى را زشت و زشتى را نیکویى دید و مست گمراهى گردید ، و آن که دشمنى ورزید راهها برایش دشوار شد و کارش سخت و برون شو کار ناپایدار . و شک بر چهار شعبه است : در گفتار جدال نمودن و ترسیدن و دو دل بودن ، و تسلیم حادثه‏هاى روزگار گردیدن . پس آن که جدال را عادت خود کرد ، خویش را از تاریکى شبهت برون نیاورد ، و آن که از هر چیز که پیش رویش آمد ترسید ، پیوسته واپس خزید ، و آن که دو دل بود پى شیطان او را بسود ، و آن که به تباهى دنیا و آخرت گردن نهاد هر دو جهانش را به باد داد . [ و پس از این سخن گفتارى بود که از بیم درازى و برون شدن از روش کارى که در این کتاب مقصود است نیاوردیم . ] [نهج البلاغه]
 
یکشنبه 96 فروردین 20 , ساعت 9:55 صبح

مدارها و شبکه­ های الکتریکی و موضوعات مربوطه

انواع مدار الکتریکی یا برد الکتروینکی

انواع زیادی مدار الکتریکی وجود دارد. در اینجا مختصرا تک تکشان را بررسی می­کنیم.

مدارهای سری در این مدارها همه­ المان­های الکتریکی (منابع ولتاژ و جریان،سلف،خازن،مقاومت و …) به صورت سری یا متوالی متصل شده اند. فقط یک مسیر برای حرکت الکتریسیته وجود دارد و انشعاب دیگری در این مدار وجود ندارد.

مدارهای موازی در این مدارها همه­ المان­های الکتریکی به صورت موازی بهم متصل شده ­اند. مسیرهای زیادی برای حرکت الکتریسیته وجود دارد و حداقل دو انشعاب در این مدارها موجود است.

مدارهای سری موازی اگر المان های مدار در بعضی بخش­ها سری باشد و در بعضی دیگر موازی،یک مدار سری-موازی خواهیم داشت. به بیان دیگر، این ترکیبی از مدارهای سری و موازی خواهد بود.

مدار ستاره دلتا این مدار نه سری است و نه موازی و نه سری-موازی. در این مدار، المان­های الکتریکی به نحوی متصل شده ­اند که  نمی­توان آنها را در ترم وضعیت سری و موازی و ترکیب آنها تعریف کرد. این نوع مدارها می­توانند به وسیله­ تبدیل ستاره-دلتا  یا دلتا-ستاره حل شوند.

در زیر،مدارهای مشتق شده­ دیگری است از مدارهای سری، موازی و سری-موازی.

اینها همه­ مدارهایی هستند که در شکل­ های پایین نشان داده شده اند.

انواع مدار الکتریکی

در مدارهای بالا همه­ اجزای ذکر شده در بالا به صورت سری، موازی و سری-موازی متصل شده ­اند.

بیایید مدارهای الکتریکی بیشتری که شما باید قبل از شروع تحلیل مدار و شبکه­ الکتریکی بشناسید را مورد بررسی قرار دهیم.

مداری است که در آن پارامترها (مقاومت،سلفریالخازن،شکل موج و فرکانس) ثابت هستند. به بیان دیگر مداری که المان­های آن نسبت به ولتاژو جریان بدون تغییر باقی بمانند مدار خطی نامیده می­شود.

مداری است که در آن پارامترها(مقاومت،سلف، خازن، شکل موج و فرکانس) نسبت به جریان و ولتاژ تغییر می­کنند. به بیان دیگر مداری که المان­های آن ثابت میستند مدار غیر خطی نامیده می­شود.

شبکه­ های الکتریکی

ترکیب المان­های الکتریکی که به هر نحوی به هم متصل می­شوند، شبکه­ الکتریکی نامیده می­شود.

شبکه­ های پیچیده

یک مدار که شامل تعدادی المان­های الکتریکی مانند مقاومت، خازن، سلف، منبع جریان و منبع ولتاژ (هم AC و هم DC) می­شود، مدار نامیده می­شود. این نوع از شبکه به سادگی به وسیله­ قانون اهم یا کرشوف حل نمی­شود. ما این مدارها را به وسیله­ تکنیک­هاییی مانند تونن و نورتون و قانون اجتماع(superpositionn) حل می­کنیم.

برد الکترونیکی یا مدار الکتریکی

مدار یک حلقه با مسیر بسته است که یک مسیر بازگشت برای جریان فراهم می­کند. یا یک مسیر رسانای بسته که در آن جریان می­تواند حرکت کند مدار نامیده می­شود.

برد الکترونیکی

تفاوت اصلی بین مدار خطی و غیرخطی

در مدار تک وجهی ویژگی مدار با تغییر جهت منبع ولتاژ یا جریان تغییر می­کند. به بیان دیگر، مدار تک وجهی به جریان یا ولتاژ اجازه می­دهد فقط در یک جهت حرکت کند. دیود یکسو کننده بهترین مثال اینگونه مدارهاست چون یکسو کنندگی را در هر دو جهت منبعع انجام نمی­دهد.

در مدار یک لایه ویژگی مدار با تغییر جهت منبع ولتاژ یا جریان تغییر نمی­کند. به بیان دیگر، مدار یک لایه به جریان یا ولتاژ اجازه می­دهد در هر دو جهت حرکت کند. خط انتقال بهترین مثال اینگونه مدارهاست چون اگر منبع را در هر جهتی قرار دهید ویژگی­های مدار ثابت می­ماند.

پارامترهای مدار یا ترم های ثابت و وابسته

المان­های مختلفی که در مدار الکتریکی استفاده می­شوند، پارامترها یا ثوابت مدار نام دارند مانند مقاومت و خازن و سلف و فرکانس و غیره. این پارامترها می­توانند توده یا پخش شوند.

پارامترهای مدار

مداری که شامل یک یا چند منبع E.MF (نیروی حرکتی برقی) شود مدار اکتیو نامیده می­شود.

مداری که شامل منبع E.MF نمی­شود مدار پسیو نامیده می­شود.

تفاوت اصلی بین اجزای اکتیو و پسیو (توضیح بسیار ساده با مثال)

ترم های  دیگر مربوط به مدارها و شبکه­ های الکتریکی

  • گره

نقطه یا محل اتصالی که دو یا چند المان به هم می­رسند گره نام دارد.

  • شاخه

بخشی از مدار که بین دو نقطه­ اتصال قرار دارد شاخه نامیده می­شود. در شاخه، یک یا چند المان می­توانند متصل شوند و آنها دو پایانه (ترمینال برق) دارند.

  • حلقه

یک مسیر بسته در مدار که بیش از دو مش می­تواند در آن اتفاق بیفتد حلقه نام دارد. می­تواند تعداد زیادی مش در یک حلقه باشد ولی یک مش تشکیل یک حلقه را نمی­دهد.

  • مش

یک حلقه­ بسته که شامل حلقه­ بسته­ دیگری درون خود نباشد یا مسیری که شامل مسیر دیگری نشود مش نام دارد.

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ